Schedule -- Season 59
Date/Time Away team Status Home team
11/05/2022 20:00:00 Oriental Heat YackEm
11/08/2022 20:00:00 2 YackEm 3 Shot Callers
11/12/2022 20:00:00 3 Lyric 5 YackEm
11/15/2022 20:00:00 6 YackEm 4 Lakers12345678910
11/19/2022 20:00:00 5 Blue Rovers 7 YackEm TV
11/22/2022 20:00:00 6 YackEm 1 Newbern Slammers
11/26/2022 20:00:00 8 af0rk 6 YackEm
11/29/2022 20:00:00 5 Revengers 8 YackEm
12/03/2022 20:00:00 8 YackEm 2 New Orleans Jazz
12/06/2022 20:00:00 8 Oregon Mountaineers 8 YackEm
12/10/2022 20:00:00 8 YackEm 6 Pickles
12/13/2022 20:00:00 4 Denver Rockies 8 YackEm
12/17/2022 20:00:00 8 YackEm 3 durham hurricanes
12/21/2022 20:00:00 Big 8 Great 8
12/24/2022 20:00:00 1 Majoras 8 YackEm
12/27/2022 20:00:00 8 YackEm 7 Boston Disasters TV
12/31/2022 20:00:00 8 YackEm 4 Oriental Heat
01/03/2023 20:00:00 7 Shot Callers 8 YackEm
01/07/2023 20:00:00 8 YackEm 3 Lyric
01/10/2023 20:00:00 2 Lakers12345678910 8 YackEm
01/14/2023 20:00:00 8 YackEm 5 Blue Rovers TV
01/17/2023 20:00:00 1 Newbern Slammers 8 YackEm
01/21/2023 20:00:00 8 YackEm 6 af0rk
TV: Televised
Advertisement