Draft summary for league V.53 in season 61
NAME TEAM PICK PREFERENCE
Draft Round 1
Cunguo, Liu daijinquan 1 1
Jianfeng, Mu 篮球天地 2 1
Runze, Su LZK 3 1
Ciguo, Huang smali 4 2
Mingqiang, Sun Red comet 5 1
Yongxin, Fei Nanjing Monkeykings 6 1
Hengda, Xue 翔阳高中 7 1
Tingbiao, Huang LOCKINGBACK 8 1
Erxiong, Fei 后海大鲨鱼 9 1
Chuxian, Liang Rocketzzz 10 1
Yingde, Zeng ForAlliance 11 1
Guangpeng, Li 小龙虾 12 1
Zikang, Hu ocean dragon 13 2
Bingchao, Mai 冲冠小狂人 14 1
Ruqing, Qian St. Louis Lizards 15 1
Rundong, Du Peikueihuan Comets 16 1
Draft Round 2
Huaiyi, Zhao daijinquan 17 2
Guowen, Fan 篮球天地 18 2
Yunchao, Shi LZK 19 2
Xinli, Yang smali 20 3
Hengyang, Tao Red comet 21 3
Qifeng, Lin Nanjing Monkeykings 22 2
Yuanfeng, Zhu 翔阳高中 23 2
Shaosong, Wang LOCKINGBACK 24 6
Ronglin, Hong 后海大鲨鱼 25 3
Shuangda, Mi Rocketzzz 26 2
Tso Yu, Fong ForAlliance 27 5
Yunkun, Zuo 小龙虾 28 6
Mingbin, Li ocean dragon 29 5
Yingwei, Zheng 冲冠小狂人 30 5
Dinglong, Zhang St. Louis Lizards 31 2
Huilin, Jiang Peikueihuan Comets 32 2
Draft Round 3
Haiyu, Peng daijinquan 33 7
Enlong, Guan 篮球天地 34 7
Dekun, Song LZK 35 4
Anning, Feng smali 36 7
Yue Wah, Ko Red comet 37 6
Dingmin, Huang Nanjing Monkeykings 38 7
Chunlong, Cheng 翔阳高中 39 5
Junnan, Huang LOCKINGBACK 40 7
Tianxiang, Huang 后海大鲨鱼 41 4
Bonan, Guan Rocketzzz 42 7
Hanzhi, Li ForAlliance 43 16
Song, Tae-Mok 小龙虾 44 13
Kanghang, Yu ocean dragon 45 30
Fuzhuo, Wang 冲冠小狂人 46 24
Rujiang, Ma St. Louis Lizards 47 34
Weiyuan, Dong Peikueihuan Comets 48 40
Advertisement