IMMORTAL ANGELS (56720)
share
Manager: AmirHesam
Country: Iran
League: Bartar
Rival: Red Devilsss
World Rank: 2102
Country Rank: 7
Last Online: 12/05/2019
BuzzerBeater Jersey BuzzerBeater Jersey BuzzerBeater Jersey BuzzerBeater Jersey BuzzerBeater Jersey BuzzerBeater Jersey BuzzerBeater Jersey BuzzerBeater Jersey BuzzerBeater Jersey BuzzerBeater Jersey BuzzerBeater Jersey BuzzerBeater Jersey BuzzerBeater Jersey BuzzerBeater Jersey BuzzerBeater Jersey
Switch
فلسفه و بسکتبال یا چه جوری با بازربیتر بازی باخته را ببریم
Posted on 06/13/2012

برای اینکه فعالیت ها در امر مربیگری بسکتبال(بازربیتر) هدفمند و موفقیت آمیز باشد، باید دارای فلسفه باشیم. داشتن فلسفه به ما جهت می دهد. بنابرین هر مربی باید فلسفه بسکتبال خود را در بازربیتر گسترش دهد.

فلسفه در نظر به معنی تبعیت از معرفت و حکمت است. فلسفه کمک می کند تا در زمینه چیستی، چرایی و چگونگی پاسخ داشته باشیم.

یک فلسفه شامل عقاید و اصولی است که اعمال را هدایت می کند.

ایپکور فیلسوف می گوید : شروع فلسفه این است که به وضعیت فکری خود آگاه باشیم.

آیا به وضعیت فکری خود آگاهی داریم؟
آیا فلسفه زندگی شما خوب شکل گرفته است؟
یا اینکه، آیا در عقاید شما درباره موضوعات اصلی زندگی و مربیگری ورزش، تزلزل و دودلی وجود دارد؟
بسیاری از مربیان فاقد فلسفه ای هستند که خوب توسعه یافته باشد، و آنها برای بررسی فلسفه خود به شکل یک روش سازنده فرصتی نداشته اند.

هر مربی باید فلسفه مربیگری خود و نیز مجموعه نظریات و عقایدش را توسعه دهد و گرنه یک همیشه بازنده مطلق خواهد بود

چرافلسفه؟

فلسفه شما به شما جهت می دهد.

همانگونه که یک فیلسوف گفته است: اگر شما ندانید به کجا می روید- هر راهی ...

share
Trophies (Supporter feature)
Flags (Supporter feature)
Advertisement