Draft summary for league IV.30 in season 9
NAME TEAM PICK PREFERENCE
Draft Round 1
Chong Yee, Gao HelioSummer 1 1
Xuanbang, Qian kraiter 2 1
Shiyuan, Chen 刺激者 3 1
Weimin, Ban Dailsed 4 1
Xingmin, Lu oO-UCLA-Oo 5 1
Xuanhui, Qiao 威尼斯巡回演出团 6 1
Danhao, Xing 雷州半岛人 7 1
Quande, Luo 心中 8 1
Sihong, Yang 宁死不屈 9 1
Rende, Wang Boart Long Year 10 1
Chude, Ye Michael·Jordan 11 1
Sihao, Zheng ILoveFuture 12 1
Weisong, Wang 魔鬼主场 13 1
Rongyong, Li Gravity 14 1
Qingdong, Meng 天水飞天篮球俱乐部 15 2
Enmin, Fei W.N.T. 16 1
Draft Round 2
Xinsong, Zhou HelioSummer 17 3
Henglun, Che kraiter 18 3
Bangrong, Hong 刺激者 19 2
Congwei, Lin Dailsed 20 2
Shaoxian, He oO-UCLA-Oo 21 2
Ruhong, Mei 威尼斯巡回演出团 22 2
Baocai, Jiang 雷州半岛人 23 2
Yunli, Liang 心中 24 6
Qunjia, Fan 宁死不屈 25 3
Shuosheng, Lan Boart Long Year 26 8
Can, Jian Michael·Jordan 27 4
Shuangzhong, Fang ILoveFuture 28 9
Kunliang, Liang 魔鬼主场 29 4
Erli, Cui Gravity 30 4
Rongpeng, Ren 天水飞天篮球俱乐部 31 5
Ruodong, Sha W.N.T. 32 2
Draft Round 3
Mingda, Chen HelioSummer 33 4
Ruomin, Tian kraiter 34 6
Yiguo, Zhao 刺激者 35 4
Zeyou, Dong Dailsed 36 5
Ruijian, Hu oO-UCLA-Oo 37 14
Bohua, Yun 威尼斯巡回演出团 38 5
Facai, Nie 雷州半岛人 39 12
Dongguang, Fang 心中 40 16
Pingda, Wang 宁死不屈 41 5
Yaozu, Xie Boart Long Year 42 29
Zhonghong, Xu Michael·Jordan 43 20
Enxian, Jia ILoveFuture 44 32
Nanfa, Zhang 魔鬼主场 45 41
Chaoyun, Guo Gravity 46 7
Shuojun, Huang 天水飞天篮球俱乐部 47 18
Congguo, Gu W.N.T. 48 33
Advertisement