Draft summary for league III.15 in season 28
NAME TEAM PICK PREFERENCE
Draft Round 1
Bingcheng, Chen Ts'ao-chia-ts'un Beavers 1 1
Yongxing, Zhang Cidade de Macau Salukis 2 1
Qiyan, Zhang Macao Rebounders 3 1
Kangpeng, Yang Hei-sha Whites 4 1
Junxing, Liu Hei-sha Overtime 5 1
Yingzhi, Chen Cheoc Ca Chun Emotions 6 1
Junhong, Ren Coloane Salt Dogs 7 1
Xingyi, Li Cidade de Macau Island 8 1
Minliang, Deng Tcheok-La-Tchin Wire 9 1
Tianhao, Shang Ts'ao-chia-ts'un Angels 10 1
Pai, Cheng Cidade de Macau Spinners 11 2
Ziqing, Fu Macao Dragonflies 12 1
Diping, Zhu Hei-sha Messengers 13 1
Zicheng, Zhang Hac-Tsa Roar 14 2
Chengliang, Yun Macau Reach 15 1
Shuangda, Gu Lin-chia-ts'un Thunderbirds 16 2
Draft Round 2
Zusong, Dou Ts'ao-chia-ts'un Beavers 17 2
Ruliang, Hei Cidade de Macau Salukis 18 3
Minhai, Tang Macao Rebounders 19 4
Qianghua, Fang Hei-sha Whites 20 3
Kah Jun, Lai Hei-sha Overtime 21 3
Kuanan, Su Cheoc Ca Chun Emotions 22 4
Changguo, Zhong Coloane Salt Dogs 23 3
Qinglin, Luo Cidade de Macau Island 24 2
Youtai, Mei Tcheok-La-Tchin Wire 25 4
Youjian, Chen Ts'ao-chia-ts'un Angels 26 2
Daochong, Wang Cidade de Macau Spinners 27 3
Yunxuan, Niu Macao Dragonflies 28 2
Xianfang, Peng Hei-sha Messengers 29 5
Guochao, Hu Hac-Tsa Roar 30 8
Shijie, Wang Macau Reach 31 2
Cunwen, Cao Lin-chia-ts'un Thunderbirds 32 3
Draft Round 3
Zexiong, Zhou Ts'ao-chia-ts'un Beavers 33 5
Chuping, Fang Cidade de Macau Salukis 34 5
Ansheng, Xie Macao Rebounders 35 12
Chuanyong, Mao Hei-sha Whites 36 7
Pingsheng, Cui Hei-sha Overtime 37 15
Cixiang, Luo Cheoc Ca Chun Emotions 38 8
Dingde, Gu Coloane Salt Dogs 39 14
Feng, Li Cidade de Macau Island 40 6
Huaixian, Teng Tcheok-La-Tchin Wire 41 6
Yuanfeng, Huo Ts'ao-chia-ts'un Angels 42 6
Zikai, Fang Cidade de Macau Spinners 43 10
Weixiang, Cao Macao Dragonflies 44 6
Chunguang, Mao Hei-sha Messengers 45 15
Chongxing, Lin Hac-Tsa Roar 46 21
Kuncai, Xie Macau Reach 47 24
Casaca, Pedro Lin-chia-ts'un Thunderbirds 48 26
Advertisement