Draft summary for league III.12 in season 14
NAME TEAM PICK PREFERENCE
Draft Round 1
Fapeng, Ye Chicago Bulls@ 1 1
Yingci, Tian HAISUM 2 1
Dijian, Wu Golden Mile 3 1
Yunfu, Yang ATLANTA PANDA 4 2
Tôn, Tai 东方之星 5 1
Qingan, Zheng Dragon of Nanjing steel 6 1
Danhao, Jiang 漂泊 7 2
Tianyang, Huang qiangren 8 4
Han Jet, Yau 深圳市勘察研究院有限公司 9 2
Choon Seng, Guo 乌漆抹黑 10 1
Guanglun, Song 洃飛煙滅 11 1
Kuanfu, Yu 赛尔提克 12 4
Xinghu, Tang 夏洛特山猫 13 3
Hongming, Cheng ZY T 14 4
Zibang, Meng KKK123 15 4
Alagh, Tumen 乄憮 16 6
Draft Round 2
Anhang, Zhang Chicago Bulls@ 17 3
Yixiao, Sun HAISUM 18 3
Mingxuan, Chen Golden Mile 19 5
Jingcheng, Li ATLANTA PANDA 20 4
Kuanan, Niu 东方之星 21 5
Minggui, Peng Dragon of Nanjing steel 22 3
Yun Ping, Luk 漂泊 23 3
Nguyên, Buu qiangren 24 13
Conggui, Zhuang 深圳市勘察研究院有限公司 25 3
Zishu, Liu 乌漆抹黑 26 2
Chuanqing, Rao 洃飛煙滅 27 2
Runfeng, Ou 赛尔提克 28 8
Thiêu, Xung 夏洛特山猫 29 4
Kaiying, Mei ZY T 30 12
Tegus, Bayasal KKK123 31 12
Pingshan, Sang 乄憮 32 9
Draft Round 3
Pingyun, Wu Chicago Bulls@ 33 5
Guangyou, Lin HAISUM 34 4
Xiukai, Qian Golden Mile 35 6
Kaida, Huang ATLANTA PANDA 36 5
Yueh Mei, Shui 东方之星 37 6
Cunpeng, Ban Dragon of Nanjing steel 38 7
Guangxiong, Fang 漂泊 39 6
Shunyi, Mai qiangren 40 16
Wenzhou, Gao 深圳市勘察研究院有限公司 41 8
Tiande, Zhu 乌漆抹黑 42 3
Pingbang, Zheng 洃飛煙滅 43 3
Wenlei, Ding 赛尔提克 44 15
Yanping, Pan 夏洛特山猫 45 22
Wenxiang, Li ZY T 46 15
Jiaqi, Ma KKK123 47 31
Ziwen, Wu 乄憮 48 16
Advertisement